Esteu aquí: Inici Procés i etapes

Procés i etapes

Etapes que estableix la legislació per a l'elaboració d'un POUM

 

PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

En la fase inicial de la redacció del POUM cal aprovar un Programa de Participació Ciutadana

Es tracta d'un programa que regula les formes de consulta i divulgació dels projectes del POUM i dels mitjans d'accés de la ciutadania dels mateixos

 

AVANÇ DEL POUM 

• Definició del model de futur a partir de l'anàlisi d'alternatives.

• Elaboració de l'informe ambiental preliminar.

 

Consultes i participació

• L'avanç es remet al Departament de Medi Ambient i Habitatge, el qual en sol·licita un informe al Departament de Política Territorial i Obres públiques, realitza consultes a d'altres administracions afectades i el posa a exposició pública durant 30 dies per recollir aportacions del públic interessat.

En el termini de 2 mesos el DMAH emet el document de referència, el qual fixa el marc per a l'avaluació ambiental del POUM.

 

APROVACIÓ INICIAL 

• Concreció de les propostes i presentació d'un document complet del POUM que incorpora: memòria, normativa, plànols d'ordenació, informe de sostenibilitat ambiental, avaluació de mobilitat, etc.

 

Informació pública i sol·licitud d'informes preceptius

• Tota la documentació del POUM se sotmet a informació pública durant un mínim de 45 dies perquè es pugui consultar i presentar-hi al·legacions.

• El POUM es remet a les administracions afectades perquè emetin els informes preceptius.

 

APROVACIÓ PROVISIONAL 

• A partir dels informes de les administracions afectades i de les al·legacions rebudes de particulars i entitats s'esmena el document de POUM. Les al·legacions es responen de manera individualitzada i raonada.

• S'afegeix a la documentació del POUM la memòria ambiental, que resumeix i estableix les conclusions del procés d'avaluació ambiental.

 

Sol·licitud d'informes

• Si escau, es torna a demanar un informe a les administracions afectades per verificar que el POUM s'adequa als seus requeriments.

 

APROVACIÓ DEFINITIVA

• El POUM s'aprova i, un cop publicat, entra en vigor i substitueix el pla anterior.

 

Un cop aprovat definitivament, el POUM de Sant Carles de la Ràpita quedarà compost per un seguit de documents, entre els quals destaquen els següents:

• Memòria descriptiva i justificativa del POUM

• Plànols d’ordenació i d’informació

• Normes urbanístiques

• Catàleg de béns a protegir. Catàleg de masies i cases rurals

• Agenda i avaluació econòmica i financera de les actuacions

• Documentació ambiental del pla

• Avaluació de la mobilitat

• Memòria social

Accions del document
Sessió 4 d’octubre de 2010
Presentació sessió 4 d’octubre de 2010: Diagnosi urbanística +
Sessió 27 de setembre de 2010
Presentació sessió 27 de setembre de 2010: Diagnosi territorial i aspectes socioeconòmics i diagnosi ambiental  +
Ajuntament de San Carles de la Ràpita - Pl. Carles III, 13 43540 - San Carles de la Ràpita - Tel. 977 740 100
aj.stcrapita@altanet.org